Đóng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Liên tục tuyển dụng

Gà36 liên tục tuyển dụng các vị trí 

Giám sát;

Tổ trưởng Bàn;

Trưởng tầng, Nhân viên bàn;

Nhân viên thu ngân

Nhân viên bảo vệ

Làm việc tại các nhà hàng trong hệ thống Gà 36

Lương thoả thuận

Nhà hàng bố trí chỗ ăn nghỉ tại chỗ.